Járműmérnöki BSc / Járműmérnöki MSc
Audi Hungaria Járműmérnöki Kar

Járműmérnöki BSc

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Költségtérítés (félév)

Képzési idő

A

N

A

Járműmérnöki

támogatott

7

A

N

K

Járműmérnöki

325 000 Ft

7

A

L

A

Járműmérnöki

támogatott

7

A

L

K

Járműmérnöki

295 000 Ft

7

Érettségi követelmények
Matematika és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel vagy közlekedéstechnika))

A szakmáról

A járműmérnöki szakterületen dolgozó szakemberek alapvető természettudományos, gazdasági, humán és szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Ezek konkrétan az alábbi területeket fedik le: matematika, fizika, műszaki kémia, mechanika, hő- és áramlástan, elektrotechnika, anyagismeret, közgazdaságtan, vállalat gazdaságtan, jog, munkavédelem, járműgéptan, járművek és mobilgépek, számítástechnika, műszaki ábrázolás, jármű- és hajtáselemek, járműtervezés és vizsgálat, járműszerkezeti anyagok és technológiák, járműgyártás és -javítás, járművek hő- és áramlástechnikai berendezései, járműdinamika. Ahhoz, hogy valakiből jó járműmérnök váljon, leginkább innovatív problémakezelési készségre és rendszerszemléletű gondolkodásmódra van szükség.

A képzésről
Hallgatóink a képzés során megismerkednek a járművek szakterületéhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus járműgépészeti, járműelektronikai, járműinformatikai, közlekedésbiztonsági, diagnosztikai, járműüzemeltetési, -fenntartási, -karbantartási, valamint gazdasági menedzsment ismeretekkel, valamint felkészülnek a járművek és főegységek fejlesztésére, tervezésére, gyártására és a bennük lezajló folyamatok elemzésére, a biztonságos üzemeltetésre. Speciális szakmai ismeretek elsajátítására adnak lehetőséget az autómérnöki, a belső égésű motor mérnöki és a vasúti jármű mérnöki szakmodulok.

Továbbtanulás
Egyetemünkön az alapképzés sikeres elvégzését követően az alábbi mesterszakokon folytathatóak a tanulmányok: Járműmérnöki MSc, Mechatronikai MSc, Közlekedésmérnöki MSc, Logisztikai mérnöki MSc, Tanár – mérnöktanár MSc.

Elhelyezkedés
Végzett hallgatóink jellemzően az alábbi szervezeteknél helyezkedhetnek el eredményesen: nagy- és középvállalatok (pl. Audi), járműveket üzemeltető és fenntartó vállalatok (Volán vállalatok, BKV, MÁV), közlekedési hatóságok, márkaszervizek, járműveket üzemeltető és karbantartó vállalkozások. Példák a betölthető pozíciókra: járműfenntartási és -üzemeltetési műszaki vezető, márkaszerviz műszaki vezető, járműműszaki szakértő.

Nyelvvizsga
A diploma megszerzéséhez egy idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemben SEM lehet!)

 

A szakon duális képzésben is részt lehet venni, további információk: ittJárműmérnöki MSc (német és angol nyelven) 

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Választható szak

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

M

N

A

Járműmérnöki 
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Járműmérnöki 
(magyar nyelven)

400 000 Ft

4

M

N

A

Járműmérnöki 
(német nyelven)

támogatott

4

M

N

K

Járműmérnöki 
(német nyelven)

400 000 Ft

4

M

N

A

Járműmérnöki 
(angol nyelven)

támogatott

4

M N K Járműmérnöki 
(angol nyelven)
400 000 Ft 4

M

L

A

Járműmérnöki 
(magyar nyelven)

támogatott

4

M

L

K

Járműmérnöki 
(magyar nyelven)

400 000 Ft

4


Az előzményként elfogadott végzettségek két csoportba oszthatók:

 1. Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok oklevelei: a közlekedésmérnöki alapképzési szak.
 2. Azon szakok oklevelei, amelyeknél a jelentkezéshez az előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése (kreditelismerés) szükséges.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hő- és áramlástan, elektrotechnika;
 • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalatgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;
 • szakmai ismeretek (25 kredit): általános géptan, közlekedési rendszerek, járműrendszerek, logisztikai rendszerek, üzemi szállítási rendszerek, számítástechnika, műszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármű- és hajtáselemek, irányítástechnika, közlekedési technológia, járműdinamika és hajtástechnika, közlekedési automatika, járműgyártás és fenntartás, közlekedés-gazdaságtan;
 • specializáció ismeretek (15 kredit): járművek hő- és áramlástechnikai berendezései, járműtervezés és vizsgálat alapjai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A „Mesterképzésre történő jelentkezéshez előképzettségben szerzett tanulmányok elismertetése” nyomtatvány INNEN tölthető le.

A képzésről
A járműmérnök mesterszak célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a járművek szakterületéhez kapcsolódóan magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági/menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak közúti és vasúti járművek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására, valamint ezen járművek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására.

A képzés felkészít a vezetői feladatok ellátására, a járművek témakörébe tartozó kutatásfejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, valamint a tanulmányok doktori képzés keretében való folytatására is.

A szak hallgatói tanulmányaik mellett olyan kutató-fejlesztő munkákban vehetnek részt, mint a Shell ECO Marathon-on díjnyertes napenergia hajtású versenyautó vagy a Formula Student versenyautó-motor fejlesztése.

Választható szakmai modulok(specializációk)

 • belső égésű motorok
 • járműrendszer-mérnöki
 • alternatív hajtásrendszerek (angol nyelvű képzésen)
 • járműfejlesztési (angol nyelvű képzésen)

Továbbtanulás
Hallgatóink számára továbbtanulásra nyílik lehetőség egyetemünk Műszaki Tudományi Karának Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolájában.

Elhelyezkedés
A mesterszakot elvégző hallgatók alkalmasak a járműipar területén konstruktőri, kutató-fejlesztő mérnöki, valamint a szükséges ipari gyakorlat megszerzése után közép- és felsővezetői pozíciók betöltésére.

Potenciális munkaadó lehet az Audi, a GM, a Suzuki vagy a Rába, továbbá személygépjárműveket és haszongépjárműveket üzemeltető és fenntartó szervezetek: Volán, BKV, MÁV, vidéki közlekedési vállalatok, alkatrész beszállító- és értékesítő vállalkozások. További lehetőségek: közlekedési hatóságok, járműipari fejlesztő vállalkozások, biztosító társaságok, kormányzati és önkormányzati intézmények, márkakereskedések és szervizek.

Nyelvvizsga
A diploma megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből középfokú B2 típusú komplex nyelvvizsga szükséges. (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz - 2011/2012 tanévtől felmenőben ettől eltérni kérelemre SEM lehet!)

10 érv a Belső égésű motorok mesterszak mellett

 • Szakmai felkészítés a motorgyártó vállalatok és beszállítóik elvárásaira.
 • Kétnyelvű oktatás (magyar és német).
 • Kutatási feladatok motormechanika és tribológia terén.
 • Nemzetközi tudományos hálózat.
 • Erős gyakorlati orientáció a tanszék ipari projektjeinek köszönhetően.
 • Motorszétszerelések és elemzések
 • Diplomamunka egy német nyelvű vállalatnál.
 • Aktív részvételi lehetőség a Formula Student versenyen.
 • Jövőorientált képzések a legmodernebb motorvizsgáló padokon.
 • Az oktatás egészére kiterjedő alapelv: a konstrukció- és motormechanika gyártástechnológiai szempontokat is fi gyelembe vevő oktatása.
 • A szakmán túlnyúló kompetenciák fejlesztése (önállóság, teammunka stb…).
 • A négy féléves képzés befejezése után kiváló elhelyezkedési kilátások az autóiparban.

FONTOS INFORMÁCIÓ

Nem találhatóak hírek!

Eseménynaptár

Munkaszüneti nap 2019. október 23.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2019. október 25. - 2019. október 26.
Elektronikus ZH nap 2019. október 30. 08:00 - 15:00
Elektronikus ZH nap 2019. október 31. 08:00 - 13:00